กลับหน้าแรก Smilehomes.com
แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบโฮมออฟฟิศ
แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Estate
 โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ทำเนียบรายชื่อก่อสร้าง
  ร้อยพันปัญหาก่อสร้าง
  กฏหมายควบคุมอาคาร
  แบบฟอร์มขออนุญาต 
  สัญญาการก่อสร้าง
  Free Download
  ราคาประเมินที่ดิน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smile Services
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

กฎหมายควบคุมอาคาร
Share |
ประกาศกรุงเทพมหานครกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาคารสูง 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนด เขตปลอดภัย ในการเดินอากาศ
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ท่อดันน้ำดับเพลิงตามมาตรฐานของกองตำรวจดับเพลิง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ตลาดเอกชน พ.ศ.2518

ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประกอบ การค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็น อันตรายแก่สุขภาพ ประเภทการจัดตั้ง สระว่ายน้ำ พ.ศ.2530
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการค้าฯซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็น อันตรายแก่สุขภาพประเภทซ่อม และหรือ พ่นสีรถยนต์
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. 2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 เรื่อง ที่จอดรถ
กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) เรื่องลักษณะ และ ขนาดของที่จอดรถ
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) เรื่อง ที่จอดรถ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร
 


Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved