กลับหน้าแรก Smilehomes.com
แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 1 แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Estate
 โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ทำเนียบรายชื่อก่อสร้าง
  ร้อยพันปัญหาก่อสร้าง
  กฏหมายควบคุมอาคาร
  แบบฟอร์มขออนุญาต 
  สัญญาการก่อสร้าง
  Free Download
  ราคาประเมินที่ดิน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smile Services
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ท่านสามารถไปขอแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สำนักงานเขต ฝ่ายโยธาได้ครับ หรือจะดาวน์โหลดไปใช้งานจากที่นี่ก็ได้..


 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)

 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.5)

 หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต

 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

 หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙(แบบน.๔)

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง(แบบ น.๕)

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แบบ น.๘)

 

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)

 ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร


 Download Click here 

 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.5)

 ใช้สำหรับยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น


 Download Click here 

 หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาต

 ใช้สำหรับกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคาร ต้องให้เจ้าของอาคารเซ็นมอบอำนาจ


 Download Click here 

 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

 ใช้กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน.. ต้องให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน


 Download Click here 

 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน

 ใช้สำหรับ บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน


 Download Click here 

 หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

 เป็นหนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ใช้ประกอบสำหรับยื่นขออนุญาต


 Download Click here 

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙(แบบน.๔)

 เป็นหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ใช้ประกอบสำหรับยื่นขออนุญาต


 Download Click here 

 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๓๐ วรรรคหนึ่ง(แบบ น.๕)

 ใช้สำหรับยื่นเพื่อแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต


 Download Click here 

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (แบบ น.๘)

 ใช้สำหรับยื่น แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่


 Download Click here

 


Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved