Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Estate
 โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ทำเนียบรายชื่อก่อสร้าง
  ร้อยพันปัญหาก่อสร้าง
  กฏหมายควบคุมอาคาร
  แบบฟอร์มขออนุญาต 
  สัญญาการก่อสร้าง
  Free Download
  ราคาประเมินที่ดิน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smile Services
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

สัญญามาตรฐานในงานก่อสร้าง

 สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะตัวแทนเจ้าของ

 สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะ ที่ปรึกษาและเน้นหนักเรื่องควบคุมการก่อสร้าง

 สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร

 สัญญาออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวม้

 สัญญาออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวม

 อกสารการคัดเลือกผู้ดำเนินการก่อสร้าง (P.Q. : PRE – QUALIFY)

 สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 1 (ฉบับย่อ)

 สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 2 (ฉบับทั่วไป)

 สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 3 (ฉบับใหญ่)

 สัญญาจ้างเหมางานระบบ (แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)

 สัญญาจ้างเหมา งานระบบลิฟท์ (แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)

 สัญญาจ้างบริการ ทำ COST CONTROL

 สัญญาจ้างเหมา งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์

  เอกสารต่ออายุสัญญางาน  
สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะตัวแทนเจ้าของ (OWNER REPRESENTATIVE) C B. M. : CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENT
      ลักษณะของการบริการและสัญญา เป็นลักษณะการครองคลุมความรับผิดชอบทุกประการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการก่อสร้าง จะใช้สัญญานี้เมื่อผู้ลงทุนเริ่มต้นโครงการก่อนที่จะมีผู้ออกแบบทุกประเภท (อาจจะก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ก็ได้) หรือมิเช่นนั้นจะใช้เมื่อโครงการมีปัญหาสะดุดและไม่มมีผู้ใดเข้ามารับผิดชอบในการแก้ปัญหาในภาพรวม (MACRO SCALE) เพราะต่างเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่

 Download Click here


  
สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะ ที่ปรึกษาและเน้นหนักเรื่องควบคุมการก่อสร้าง C.B.M. : CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENT
    
การบริการตามสัญญานี้ เป็นการบริการลักษณะของระบบที่ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างเดิม (CONSULTANT) เพียงแต่มีบางสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและผูกพันในการบริการมากขึ้น เช่น การทำประมาณราคากลาง, การควบคุมงบประมาณ (COST CONTROL), การจัดเตรียมการซื้อวัสดุโดยตรงจาก SUPPLIER (DIRECT BILL) เป็นต้น สัญญาการบริการลักษณะนี้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารโครงการและการทำงานที่ไม่สอดประสานกันระหว่างผู้รับเหมาต่างประเภท

 Download Click here

    สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร FULL CM. : FULL CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICE
       การบริการลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร (FULL CM.) นี้เป็นลักษณะการบริการในรูปแบบใหม่ในประเทศไทย แต่ใช้กันในต่างประเทศมานานพอสมควร (การบริการนี้ต่างกับการบริการออกแบบและก่อสร้าง PACKAGE DEAL หรือ TURN KEY PROJECT) พื้นฐานของการบริการนี้เสมือนหนึ่งการจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CONTRACTOR) ขึ้นมาเฉพาะกิจ โดยเจ้าของโครงการและผู้บริหารการก่อสร้างร่วมหุ้นกันเสี่ยงขาดทุนและกำไรร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการเงิน และผู้บริหารการก่อสร้างเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบด้านวิชาชีพในการก่อสร้าง … ผลดีของการบริการเช่นนี้คือการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้ประมาณ 10% และขจัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง … ผลเสียก็คือหากเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีเงินทุนหรือความสามารถจริง จะทำให้โครงการทั้งโครงการล้มลงได้อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายเสมือนหนึ่ง “บริษัทล้มละลาย”

 Download Click here 

     สัญญาออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวม  
   
การบริการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตามสัญญานี้ เป็นการทำสัญญาโดยตรงกับสำนักงานสถาปนิก โดยมอบหมายให้สถาปนิกเป็นผู้จัดหาว่าจ้างวิศวกรทุกระบบเองโดยไม่แยกสัญญาการจ้าง หากผู้ว่าจ้างเจาะจงวิศวกรท่านใดเป็นการพิเศษ ให้เจรจากับสถาปนิกเป็นการภายในก่อนการตกลงว่าจ้าง ในสัญญานี้เป็นการว่าจ้างแบบค่าบริการเหมารวม (LUMSUM SERVICE FEE) เพื่อป้องกันการขัดแย้งเรื่องจำนวนค่าบริการภายหลังหากงบประมาณเกินกว่ากำหนด (ผู้ลงทุนอาจจะรู้สึกว่าสถาปนิกต้องการออกแบบให้ราคาแพงเพื่อได้ค่าบริการมากขึ้น ทำให้ตนเองต้องเสียเงินค่าก่อสร้างมากขึ้น และยังต้องสูญเสียค่าบริการเพิ่มอีกด้วย) แต่ตัวเลขเหมารวมนี้น่าจะคิดมาจากอัตราค่าบริการเป็นร้อยละ หรือระบบ MAN HOUR COST PLUS จากงบประมาณที่เป็นไปได้ก่อนการตกลงว่าจ้าง ...... การบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย บางครั้งอาจจะคลุมเครือไม่เข้าใจกันอย่างถ่องแท้ว่าความรับผิดชอบของสถาปนิกนั้นเป็นอย่างไร เพราะสถาปนิกส่วนใหญ่มักจะให้คำปรึกษาด้านอื่น (ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานออกแบบ) ให้ผู้ว่าจ้างด้วย โดยในความคิดของสถาปนิกคิดว่านั้น เป็นเพียงข้อแนะนำ ..

 Download Click here

    สัญญาออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ โดยคิดค่าบริการชนิดเหมารวม     
     การบริการออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ตามสัญญานี้ อ้างอิงคล้ายกับสัญญาการว่าจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างสามารถว่าจ้างผู้ออกแบบตกแต่งภายในตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ พร้อมกับสถาปนิกและวิศวกร ทำให้งานก่อสร้างที่สำเร็จออกมามีคุณภาพสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของแบบ การสูญเสียเงินและเวลาจำนวนมากจากการทำงานซ้ำซ้อน – ทุบรื้อ ... การคิดค่าบริการก็ใช้แนวทางเดียวกัการว่าจ้างงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ผู้ออกแบบตกแต่งภายในตามสัญญานี้จะทำงานเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะต้องร่วมกับสถาปนิกเพื่อเตรียมผัง – พื้นผิว – ฯลฯ ก่อน ภายหลังจึงจะออกแบบ - เขียนแบบรายละเอียดทั้งหมด       

 Download Click here

      เอกสารการคัดเลือกผู้ดำเนินการก่อสร้าง (P.Q. : PRE – QUALIFY) 
    
  เป็นเอกสารเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลราคารับเหมาก่อสร้างขั้นแรก เพื่อจัดระดับของผู้ที่จะเสนอราคาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (มีคุณภาพ – ความสามารถเท่าเทียมกัน) โดยแจ้งข้อมูลและความต้องการเกี่ยวกับโครงการที่จะว่าจ้างไปด้วย เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าประมูลพิจารณาตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ และความต้องการจะประมูลหรือไม่ก่อนเสียเวลาทุกฝ่ายโดยไม่จำเป็น

 Download Click here

     สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 1 (ฉบับย่อ)
 
    เป็นเอกสารสัญญาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ฉบับย่อใช้สำหรับงานขนาดเล็กมากๆ หรือต้องการความเร่งด่วนในการลงนามว่าจ้าง – รับจ้าง หรือเป็นงานจ้างเหมาเฉพาะส่วน เช่น งานฝ้าเพดาน งานทาสี เป็นต้น ... แม้จะเป็นเอกสารขนาดย่อ แต่หากใช้เป็นประโยชน์มาก เพราะสามารถทำได้รวดเร็ว และ ไม่ละเอียดมากจนผู้รับจ้าง (ที่ไม่คุ้นกับการเซ็นสัญญา) เกิดความไม่สบายใจ

 Download Click here

     สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 2 (ฉบับทั่วไป)
      เป็นเอกสารสัญญาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ฉบับที่ใช้ทั่วไปสำหรับงานก่อสร้างขนาดปานกลางและไม่ต้องการความละเอียดถี่ถ้วนสูง และไม่มีองค์กรการบริหารยุ่งยาก (มีเจ้าของงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เกิน 3 ชนิด, ไม่มี CONSULTANT หรือ C.M.) งบประมาณไม่น่าจะเกินกว่า 10,000,000 – 15,000,000 บาท มักจะใช้สำหรับงานก่อสร้างบ้าน หรืออาคารขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 – 12 เดือน ลักษณะงานไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลใหญ่ในการก่อสร้าง ไม่มีอันตรายในการก่อสร้างนัก (ไม่เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องการประกันภัย)

 Download Click here

    สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้าง แบบที่ 3 (ฉบับใหญ่)
      เป็นเอกสารสัญญาจ้างเหมา (ก่อสร้าง) ฉบับที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่และต้องการความละเอียดถี่ถ้วนสูง และมีองค์กร – บุคลากรบริหารครบหรือค่อนข้างครบ (เจ้าของงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้างเกินกว่า 3 ราย, CONSULTANT, INSPECTOR หรือ CM.) งบประมาณการก่อสร้างน่าจะเกินกว่า 10,000,000 บาท มักจะใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ระยะเวลาการก่อสร้างมากกว่า 6 เดือน, มีความจำเป็นในการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่, อาจเกิดอันตรายจากการก่อสร้างได้ ...... หากจะใช้สัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร, การบริหาร, และที่ปรึกษาที่ดี มิเช่นนั้นจะทำให้งานก่อสร้างล่าช้าหยุดชงัก ......

 Download Click here

      สัญญาจ้างเหมางานระบบ (แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)  
     สัญญานี้ส่วนใหญ่ใช้กับงานระบบ เนื่องจากเป็นระบบที่ค่าวัสดุแพงกว่าค่าแรงงานจำนวนมาก เพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีซ้ำซ้อนจึงแยกสัญญาวัสดุ – แรงงานให้ชัดเจนตั้งแต่แรก โดยถือพื้นฐานมาจากสัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างฉบับใหญ่ (-I-) แยกรายละเอียดสัญญาซื้อขายวัสดุ (หน้า 1-4) และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง (หน้า 1-18) ออกจากกัน โดยมีบันทึกข้อตกลง (หน้า 1-2) ประกอบสัญญาด้วยตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาและความเข้าใจมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่มีการทำสัญญาจะแยกเป็น 2 สัญญา แต่การทำงานประสานงานจะรวมถือกันเป็นผู้รับจ้างรายเดียว

Download Click here

   สัญญาจ้างเหมา งานระบบลิฟท์ (แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)
    
ส่วนใหญ่การซื้อขายและติดตั้งระบบลิฟท์หรือบันไดเลื่อน มักจะเป็นสัญญาที่ทางบริษัทผู้ขายและติดตั้งเป็นผู้ทำขึ้น และเป็น “สัญญาฝ่ายเดียว” สัญญานี้จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายมากขึ้น สัญญานี้ถือพื้นฐานมาจากสัญญาซื้อขายและติดตั้งของบริษัทลิฟท์ทั่วไป แต่แยกรายละเอียดสัญญาซื้อขายวัสดุ (หน้า 1-4) และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง (หน้า 5-8) ออกจากกัน และเพื่อให้สัญญาครอบคลุมทุกเรื่องจึงสมควรมีเอกสารประกอบสัญญา (หน้า 9-10) ประกอบสัญญาด้วยตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาและความเข้าใจมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่มีการทำสัญญาจะแยกเป็น 2 สัญญา แต่การทำงานประสานงานจะรวมถือกันเป็นผู้รับจ้างรายเดียว

 Download Click here


 
  
 สัญญาจ้างบริการ ทำ COST CONTROL
 
    ลักษณะการบริการและสัญญา COST CONTROL นี้เป็นการบริการเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างการควบคุมงบประมาณ และการลดราคาการก่อสร้าง (โดยไม่ก้าวก่ายใน CONCEPTUAL DESIGN ของผู้ออกแบบ) ซึ่งอาจจะลดเพราะการให้ข้อมูลที่ดีต่อผู้ออกแบบ การปรับปรุงระบบและวิธีการก่อสร้างให้สะดวก เหมาะสมและประหยัดการซื้อและว่าจ้างที่ถูกต้อง เป็นต้น การบริการทำ COST CONTROL นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย เพราะผู้เป็น COST CONTROL จะต้องมีความรอบรู้ด้านการก่อสร้างจริง มีประสพการณ์มากต้องไม่ทำตนเสมือนเพียง COST ESTIMATOR (หากผู้ลงทุนจ้าง C.M. ตามสัญญา -A- , -B- , -C- , แล้วไม่จำเป็นต้องจ้างทำ COST CONTROL

 Download Click here

    สัญญาจ้างเหมา งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์

 Download Click here

    เอกสารต่ออายุสัญญางาน

 Download Click here

 


Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@maildozy.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved