Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

Smile Home Smile Guides Smile Estate Smile Shops Smile life Smile Room Smile Societies Smile Services Smile Links Sitemap
 Smile Guides
  สารพันการตกแต่ง
  สาระเรื่องบ้าน
  การตกแต่งคอนโด
  เฟอร์นิเจอร์
  การจัดสวน
  โฮมเธียร์เตอร์
  วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง
  การซ่อมแซมบ้าน
Smile Services
แบบบ้านสำเร็จรูป นำไปก่อสร้างได้ทันที
Home Plans
แบบบ้านสำเร็จรูปราคาถูก
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Info
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap

visit our sponsor

การติดต่องานเพื่อสร้างอาคาร

     ขั้นตอนการติดต่องานเพื่อสร้างอาคารมีขั้นตอนดังนี้
   1. ให้ทำการตรวจสอบขนาดของที่ดินที่มีให้ตรงตามโฉนด   โดยการวัดเทปและทดลองคำนวณดูว่า มีจำนวนว่ามีพื้นที่ตรงตาม ในโฉนด โดยคิดจาก 1 ไร่ มี 100 ตารางวา หรือ 1 ไร่มี 1,600 ตารางเมตร และ 1 ไร่มี 4 งาน หากไม่ตรงตามโฉนดให้แจ้ง สำนักงานที่ดินมาทำการรังวัดใหม่ให้ถูกต้อง
 
     2. ติดต่อสถาปนิก เพื่อทำการออกแบบ  ท่านจะต้องให้รายละเอียดสิ่งที่ท่านต้องการแก่สถาปนิกได้ทราบ เช่น
        2.1 กำหนดงบประมาณในการก่อสร้าง
        2.2 กำหนดความต้องการที่สร้าง ห้องนอนกี่ห้อง ห้องน้ำกี่ห้อง พื้นที่ใช้สอยเท่าใด ทำเป็นกี่ชั้น ต้องการ ลักษณะของความสวยงามอย่างไร ใช้วัสดุก่อสร้างแบบใด ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะเป็นข้อมูลในให้ผู้ออกแบบ ออกแบบได้ตรงความต้องการและมีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด ด้วยหลักการที่ กูกต้อง ร่วมทั้งร่วมงานกับวิศวกร   เพื่อคำนวณออกแบบโครงสร้างต่อไป
    3. สถาปนิก หรือผู้ออกแบบร่างแบบให้ดู   และอธิบาย พร้อมรูป Perspective หรืออาจทำหุ่นจำลองให้เจ้าของบ้านได้ดูเพื่อตัดสินใจจะแก้ไขหรือ เพื่อเติมอย่างใด
    4. เมื่อออกแบบเสร็จ ผู้ออกแบบก็จะประมาณราคาซึ่งจะใกล้เคียงกับงบประมาณที่เจ้าของบ้านเคยกำหนด
    5. เจ้าของนำแบบก่อสร้างไปมอบให้ผู้รับเหมาทำการคิดราคาก่อสร้าง อาจทำการเปิดประมูลเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด โดยอาจต้องไปดูผลงานในอดีตของผู้รับเหมา เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกผู้รับเหมา
    6. เมื่อตกลงราคากับผู้รับเหมาเรียบร้อยตกลงทำสัญญาก่อสร้าง แล้วให้ผู้รับเหมาเสนอขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ที่ว่าการกรุงเทพมหา นคร หรือสำนักงานเขต หรือที่ศาลากลางจังหวัด ตามแล้วว่าจะปลูกสร้างที่ไหน เพื่อตรวจให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติงานที่วิศวกรรับรองแบบ หรืออาจยื่นด้วยตนเองก็ได้ แต่ให้ดีควรโทรไปที่ฝ่ายโยธาก่อนเพื่อสอบถามว่าต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้าง เพื่อไม่ให้เสียเวลา
    7. เมื่ออนุญาตจึงจะลงมือก่อสร้างได้ ระหว่างสร้างต้องแสดงแบบและใบอนุญาตแก่ฝ่ายตรวจของที่ว่าการกรุงเทพ มหานคร ถ้าเป็นต่างจังหวัด สำหรับอำเภอเมือง เสนอต่อโยธาจังหวัด เพื่ออนุญาตต่อไป
 


 

 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved