Smilehomes.com

กลับหน้าแรก

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 1 แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แนวคิดในการออกแบบ ข้อดีของแบบสำเร็จรูป เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อแบบ
 Smile Estate
 โครงการอสังหาริมทรัพย์
  ทำเนียบรายชื่อก่อสร้าง
  ร้อยพันปัญหาก่อสร้าง
  กฏหมายควบคุมอาคาร
  แบบฟอร์มขออนุญาต 
  สัญญาการก่อสร้าง
  Free Download
  ราคาประเมินที่ดิน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Smile Services
บริการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture
ออกแบบสถาปัตยกรรม
 Smile Home
 Smile Guides
 Smile Estate
 Smile Shops
 Smile life
 Smile Room
 Smile Societies
 Smile Services
 Smile Links
 Sitemap
 
 

กฎหมายควบคุมอาคาร

 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟ และ ทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1
    ในกฎกระทรวงนี้
     "น้ำเสีย" หมายความว่า ของเหลว ที่ผ่านการใช้แล้ว ทุกชนิด ทั้งที่มีกาก และ ไม่มีกาก
     "ระบบบำบัดน้ำเสีย" หมายความว่า กระบวนการทำ หรือ การปรับปรุงน้ำเสีย ให้มีคุณภาพ เป็นน้ำทิ้ง รวมทั้ง การทำให้ น้ำทิ้งพ้นไป จากอาคาร
     "น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำจากอาคาร ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว จนมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้ง ที่กำหนด สำหรับ การที่จะระบาย ลงแหล่งรองรับน้ำทิ้งได้
     "แหล่งรองรับน้ำทิ้ง" หมายความว่า ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และ แหล่งน้ำสาธารณะ
ข้อ 2
    อาคาร ที่ก่อสร้าง หรือ ดัดแปลง ต้องมี การระบายน้ำฝน ออกจากอาคาร ที่เหมาะสม และ เพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อน รำคาญ แก่ผู้อื่น หรือ เกิดน้ำไหลนอง ไปยังที่ดินอื่น ที่มีเขตติดต่อ กับเขตที่ดิน ที่เป็นที่ตั้ง ของอาคารนั้น
    การระบายน้ำฝน ออกจากอาคาร ตามวรรคหนึ่ง จะระบายลงสู่ แหล่งรองรับน้ำทิ้ง โดยตรงก็ได้
ข้อ 3
    อาคารประเภทและลักษณะ ดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มี ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ในการปรับปรุงน้ำเสีย จากอาคาร ให้เป็นน้ำทิ้ง ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ ในข้อ 4 ก่อนที่จะ ระบายลงสู่ แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
     (1) อาคารประเภท ก
         (ก) อาคารชุด ตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องชุด รวมกันทุกชั้น ในอาคารเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 500 ห้องชุด
         (ข) โรงแรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 200 ห้อง
         (ค) สถานพยาบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจำนวนเตียง รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 30 เตียง
         (ง) อาคาร ที่ก่อสร้าง ในที่ดิน ของบุคคล ที่ได้รับอนุญาต ให้จัดสรรที่ดิน ตามกฎหมาย ว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน เกิน 500 หลัง
         (จ) สถานที่ศึกษา ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 25,000 ตารางเมตร
         (ฉ) อาคารที่ทำการ ของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ระหว่างประเทศ หรือ เอกชน ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 55,000 ตารางเมตร
         (ช) ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 25,000 ตารางเมตร
         (ซ) ตลาดที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 2,500 ตารางเมตร
         (ฌ) ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 2,500 ตารางเมตร
     (2) อาคารประเภท ข
         (ก) อาคารชุด ตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องชุด รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 100 ห้องชุด แต่ไม่เกิน 500 ห้องชุด
         (ข) โรงแรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 60 ห้อง แต่ไม่เกิน 200 ห้อง
         (ค) หอพัก ตามกฎหมาย ว่าด้วยหอพัก ที่มีจำนวนห้องนอน รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 250 ห้อง
         (ง) สถานบริการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 5,000 ตารางเมตร
         (จ) สถานพยาบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วย สถานพยาบาล ที่มีจำนวนเตียง รับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 30 เตียง
         (ฉ) อาคาร ที่ก่อสร้าง ในที่ดิน ของบุคคล ที่ได้รับอนุญาต ให้จัดสรรที่ดิน ตามกฎหมาย ว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน เกิน 100 หลัง แต่ไม่เกิน 500 หลัง
         (ช) สถานศึกษา ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25,000 ตารางเมตร
         (ซ) อาคารที่ทำการ ของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ระหว่างประเทศ หรือ เอกชน ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 55,000 ตารางเมตร
         (ฌ) ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25,000 ตารางเมตร
         (ญ) ตลาด ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร
         (ฎ) ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ตารางเมตร
         (ฏ) อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 10,000 ตารางเมตร
     (3) อาคารประเภท ค
         (ก) อาคารชุด ตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด ที่มีจำนวนห้องชุด รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 100 ห้องชุด
         (ข) โรงแรม ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพัก รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 60 ห้อง
          (ค) หอพัก ตามกฎหมาย ว่าด้วยหอพัก ที่มีจำนวนห้องนอน รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 250 ห้อง
         (ง) สถานบริการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
         (จ) อาคาร ที่ก่อสร้าง ในที่ดิน ของบุคคล ที่ได้รับอนุญาต ให้จัดสรรที่ดิน ตามกฎหมาย ว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน เกิน 10 หลัง แต่ไม่เกิน 100 หลัง
         (ฉ) อาคารที่ทำการ ของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ เอกชน ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคารหลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
         (ช) ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
         (ซ) ตลาด ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ตารางเมตร
          (ฌ) ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
         (ญ) อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน เกิน 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
     (4) อาคารประเภท ง
          (ก) หอพัก ตามกฎหมาย ว่าด้วยหอพัก ที่มีจำนวนห้องนอน รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 50 ห้อง
          (ข) สถานบริการ ตามกฎหมาย ว่าด้วย สถานบริการ ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
          (ค) สถานพยาบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วย สถานพยาบาล ที่มีจำนวน เตียงรับผู้ป่วย ไว้ค้างคืน รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 10 เตียง
          (ง) สถานศึกษา ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
          (จ) อาคารที่ทำการ ของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ระหว่างประเทศ หรือ เอกชน ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
          (ฉ) ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
          (ช) ตลาด ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 500 ตารางเมตร
          (ซ) ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
          (ฌ) อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้น ในอาคาร หลังเดียวกัน หรือ หลายหลังรวมกัน ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
... อ่านต่อ

ข้อกำหนดของบันไดหนีไฟ 1 - ข้อกำหนดของบันไดหนีไฟ 2


 

 

 

 

Top Page
ICQ:7677766
  E-mail : smilehomes@hotmail.com  
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598   Fax : 0-2465-4560   Mobile : 01-408-4823

 

Copyright © 2000 Smilehomes.com : Wisdom Design - All Rights Reserved